Make your own free website on Tripod.com
kembali ke laman utama syarikat.com
 
 
Laman ini mengandungi berbagai draf surat, surat cara, dokumen, ketetapan, dsb, yang berguna dalam amalan kesetiausahaan syarikat. Contoh draf yang disenaraikan ini adalah penggenap kepada prosedur & amalan kesetiausahaan syarikat (mana yang berkaitan). Contoh draf yang terkandung dalam laman ini bukan sahaja menepati kehendak undang-undang tetapi juga menepati keperluan pengurusan.
 
 
Klik mana-mana satu daripada contoh draf dalam senarai contoh draf yang di bawah untuk merujuk contoh draf yang berkaitan:
 
Contoh Draf Penggulungan Sukarela Oleh Anggota Syarikat